Zona privada

Noticies

Novetats legislatives

Novetats Legislatives d'interés per a la professió. Any 2012
 1. Orde HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 696 d'autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució per solució extrajudicial del litigi i per acumulació de processos, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordes civil, contenciós-administratiu i social i es determinen el lloc, forma, terminis i els procediments de presentació. BOE
 2. Llei 10/2012, de 20 de novembre, poer la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. BOE
 3. Projecte de Llei estatal per la qual es regulen determinades taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. Text
 4. Projecte de Llei, de la Generalitat, d'impostos mediambientals de la Comunitat Valenciana i altres normes tributàries, en el que es regula la Taxa per la prestació de servicis personals i materials en l'àmbit de l'administració de justícia. Text
 5. Reial Decret LLei 1333/2012 de 21 de setembre per la qual es regula el segur de responsabilitat civil i la garantia equivalent dels administradors concursals.  BOE
 6. Reial Decret 1364/12 de 27 de setembre pel que es modifica el RD 1971/09 de 23 de desembre del procediment de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.  BOE
 7. Correció d'errors del Reial Decret-llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils. BOE
 8. Reial Decret-Llei 6/2012, de 9 de marc, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. BOE
 9. Reial Decret-Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils. BOE
 10. Reial Decret-Llei 3/2012 de 10 de febrer de Mesures Urgents per a la reforma del mercat laboral.  BOE

 11. Resolució de 24 de gener de 2012, publicada en el BOE de 6 de febrer, per La Direcció General d´Assegurances i Fons de Pensions pel qual es publiquen les quanties de les indemnitzacions per mort, lesions permanents i incapacitat temporal que resulten d´aplicar durant el 2012 el sistema per a valorar els danys i perjuís causats a les persones en accident de circulació, tot això en compliment del mandat contingut en la regla 10ª del Capitol Primer del Sistema Legal Valoratiu.  BOE

 12. Reial Decret-Llei 2/2012 de 3 de febrer, de sanejament del Sector Financer.  BOE

 13. Orde 2/2012, de 17 de gener, de la Consellería de Justícia i Benestar Social, pel qual es modifica l´Orde de 7 de novembre de 2005, de la Consellería de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre mòduls de compensació econòmica aplicables a les actuacions del torn d´ofici i assistència al detingut o pres pels procuradors i advocats de la Comunitat Valenciana.  DOGV

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia