Zona privada

Funcions

 • Ordenar i vigilar, en l'àmbit de la seua competència i territori , l'exercici de la professió de Procurador.
 • Col·laborar activament en el funcionament correcte i millora de l'Administració de Justícia i participar en projectes de normes del Govern Valencià que afecten la Procura, quan este ho requerisca.
 • Organitzar i gestionar el torn d'ofici i l'assistència jurídica gratuïta, així com altres servicis i activitats formatives, culturals o assistencials que siguen d'interés per als col·legiats.
 • Vetlar per la formació, la deontologia, l'ètica i la dignitat professional dels col·legiats i el respecte als drets dels ciutadans.
 • Organitzar cursos de formació i perfeccionament que faciliten l'inici i desenvolupament de l'activitat professional.
 • Procurar l'harmonia, respecte i col·laboració entre els col·legiats, impedint la competència deslleial entre els mateixos i l'intrusisme professional.
 • Intervindre com a mediador, amb la sol·lictud prèvia, en procediments d'arbitratge de qüestions que se susciten entre els col·legiats o entre estos i els seus clients.
 • Emetre informes i dictàmens per a resoldre discrepàncies que puguen sorgir en la percepció dels drets aranzelaris dels col·legiats.
 • Aprovar pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
 • Col·laborar amb les Universitats en l'elaboració i execució de plans d'estudis i continguts temàtics per a l'accés a la professió.
 • Complir i fer complir als col·legiats les disposicions legals i estatutàries que afecten la professió exercint si és el cas, la potestat disciplinària.
 • Quantes altres funcions redunden en benefici dels interessos professionals encaminades al compliment dels objectius col·legials.

 

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia