Zona privada

Avís legal

1.ASPECTES GENERALS

Llija atentament el següent avís legal relatiu al lloc web de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de València (d'ara en avant ICPV).

1.1. Dades identificatives del Prestador de Servicis de la Societat de la Informació

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Este portal és titularitat de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de València
(CIF  Q-4663004-B), d'ara en avant ICPV.

Domicili: Carrer Cirilo Amorós 69, 1r-1a de València (Espanya)
Telèfon: 963529411
Internet: http://www.icpv.com
Correu Electrònic: secretaria@icpv.com

1.2. Acceptació i vigència de les condicions generals i particulars

Tant la navegació com la utilització i/o comanda de qualssevol dels productes oferits en esta pàgina Web li atribuïx a Ud. la condició d'Usuari i suposa la seua acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les Condicions Generals i, si és el cas, Particulars vigents en el moment en què Ud. com a Usuari accedisca a la pàgina Web.

L'ICPV es reserva el dret a ampliar i modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la pàgina Web, així com suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i servicis del lloc web, de la mateixa manera.

2. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

2.1. Obligacions d'ús

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre d'acord amb la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servici de què disfruta, i abstenint-se d'utilitzar el present lloc web de totes maneres que puga impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets del titular (ICPV), de la resta d'Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això implique cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del present lloc web a:

  • En el cas que se li facilite, l'Usuari ha de custodiar adequadament el “Nom d'Usuari” i la “Contrasenya” que li siga facilitada per l'ICPV, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als distints servicis oferits en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjuís que pogueren derivar-se d'un ús indegut dels mateixos.

  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fóra difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, incite a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l'orde públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulnere la normativa vigent espanyola i del seu país de residència.

  • No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre fitxer que siga susceptible de causar danys o qualsevol tipus d'alteració en el lloc web, en qualsevol dels servicis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'ICPV de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, que puga impedir el funcionament normal dels mateixos.

  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes, documents electrònics, o, en general, els fitxers, de l'ICPV dels Usuaris o de tercers.

L'ICPV podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, si és el cas, s'incloguen, per mitjà de la publicació de les dites modificacions en el lloc web a fi que puguen ser conegudes pels Usuaris.

2.2.- Exoneració de responsabilitat

L'ICPV no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren portar a causa de:

  • Amb caràcter general, respecte de l'ús inadequat del seu lloc web. Els usuaris hauran de realitzar un ús adequat del mateix, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat puga tindre el titular per la utilització indeguda.

  • Respecte de possibles deficiències tècniques. L'ICPV no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servici que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualssevol prestacions.

  • Respecte a l'accés per tercers al seu sistema. L'ICPV adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i informació a què s'accedix, però sense que siga responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establides, accedisquen a les esmentats dades.

  • L'ICPV invertix constantment en mitjans tecnològics que intenten minimitzar el risc de virus i programari semblant, i continguts no autoritzats en els seus sistemes d'informació. A pesar d'això, l'Usuari és conscient que ha d'adoptar les seues pròpies mesures orientades a minimitzar els danys ocasionats per programari no autoritzat, virus, troians i qualsevol classe del programari denominat programari maliciós, eximint a l'ICPV de tota responsabilitat que poguera derivar-se de la contenció de programari maliciós en els tractaments habilitats en la present web.

2.3.- Utilització d'hiperenllaços

L'usuari d'Internet que vullga introduir enllaços des dels seus pròpies Webs a la Pàgina Web haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei.

L'enllaç únicament vincularà amb l'home page o pàgina principal de la pàgina Web però no podrà reproduir-la de totes maneres (inline enllaços, còpia dels textos, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, de conformitat amb la normativa aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a la pàgina Web o permeten la visualització dels continguts a través de direccions d'Internet diferents de les de la pàgina Web i, en tot cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a la Pàgina Web de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la verdadera procedència del servici o Continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de l'ICPV; o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introduïx l'enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre l'ICPV la seua direcció, empleats, clients o sobre la qualitat dels servicis que presta.

En cap cas, s'expressarà en la pàgina on s'ubique l'enllaç que l'ICPV ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els servicis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de l'ICPV dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per l'ICPV i sempre que es permeta, en estos casos, un enllaç directe amb la pàgina Web en la forma establida en esta clàusula.

La pàgina que establisca l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) induïsquen o puguen induir en l'Usuari la falsa concepció que l'ICPV subscriu, protegix, s'adherix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resulten inapropiats o no pertinents amb l'activitat de en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. Igualment, l'Usuari s'abstindrà d'incloure en la pàgina Web qualsevol hiperenllaç (d'ara en avant, "enllaç") dirigit a una pàgina Web que continga informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades, i a l'orde públic.

2.4.- Propietat intel·lectual i industrial

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles en la present web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que apareixen en els mateixos, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l'ICPV o sobre els quals s'han obtingut els drets d'ús corresponents.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. La seua publicació en altres pàgines web o en altres Mitjans de comunicació digitals o escrits requerix el consentiment expresse del titular de la web, i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de l'ICPV.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

Excepte autorització expressa de l'ICPV, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació semblant. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o homepage del lloc web.

2.5.- Jurisdicció i legislació aplicable

Les presents Condicions Generals es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

L'ICPV i l'Usuari, independentment del seu domicili, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de València per a quantes qüestions pogueren suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servici del Web i dels seus servicis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'ací establit.

 

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia