Zona privada

Noticies

Novetats legislatives

Novetats Legislatives d'interés per a la professió. Any 2021
 1. Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre pel qual s´aprova el Salari Mínim Interprofessional per a 2012.  BOE

 2. Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre de Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària y Financera per a la correció del dèficit plublic.  BOE

 3. Orde EHA/3552/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els termes en què els obligats tributaris poden exercitat la possibilitat d'assenyalar dies en què l'Agència Estatal d'Administració Tributària no podrà posar notificacions a la seua disposició en la direccio electrònica habilitada i per la qual es modifica l'Orde HAC/661/2003, de 24 de març, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordes civil i contenciós-administratiu i es determinen el lloc, la forma i els terminis per a la seua presentació.  BOE

 4. Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  BOE

 5. Reial Decret 1492/2011 de 24 d´octubre pel qual s´aprova el Reglament de Valoracions  de la Llei de Sòl.   BOE

 6. Resolució de 24 d´octubre de 2011 de la Secretaria d´Estat per a la Funció Pública, per la qual s´establix el Calendari de dies inhàbils en l´ambit de l´Administració General de l´Estat per a l´any 2012 a l´efecte de còmput de terminis.  RESOLUCIO

 7. Reial Decret 1541-11 de 31 d´octubre pel qual es desenrotlla la Llei 32-2010 de 5 de agost, per la que s´establix un sistema específic de protecció per cessament d´activitat dels treballadors autónoms.  BOE

 8. Reial Decret Legislatiu 2/2011 de 5 de setembre pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei de Ports d´Estat i de la Marina Mercant.  BOE

 9. Llei 38/11, de 10 d'octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.   BOE

 10. Llei  37/11, de 10 d'octubre, de mesures d'agilització processal.   BOE

 11. Llei 36/11, de 10 d'octubre, reguladora de la Jurisdicció Social.  BOE

 12. Llei Orgánica 23/2011 de 22 de setembre de modificació de la Llei Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.  BOE

 13. Llei 29/2011 de 22 de setembre de Reconeiximent i Protecció integral a les víctimes del terrorisme.  BOE
 14. Reial Decret Llei 13/2011 de 16 de setembre, pel qual es restablix L´Impost sobre el Patrimoni amb carácter temporal.  BOE
 15. Llei Orgánica 10/2011 de 27 de juliol de modificació dels articles 31bis y 59bis EL 4/2000 d´11 de gener sobre drets i llibertatas dels estrangers a Espanya i la seua integració social.   BOE
 16. Llei 26/2011 d´1 d´agost d´adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre Drets de les perones amb discapacitat.  BOE
 17. Reial Decret -Llei 12/2011 de 26 d’agost de 2011 pel qual es modifica la llei 1/2000 de 7 de gener d’Enjudiciament Civil per a l’aplicació del Conveni Internacional sobre l’embargament preventiu de barcos i es regulen competències autonòmiques en matèria de policia de domini públic hidráulico.   BOE
 18. Llei 27/11 d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social,  BOE
 19. Llei 20/11 del Registre Civil, BOE
 20. Llei Orgànica 8/2011, de 21 de juliol, complementària de la Llei del Registre Civil, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial. BOE
 21. Llei Orgànica 7/2011, de 15 de juliol, de modificació de l' article 160 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. BOE
 22. BOE, de 7 de julio, on  s'ha publicat el Reial Decret-llei 8/2011, d'1 de juliol, que modifica entre altres, en el capítol I, l'article 669, 670 i 671 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. BOE
 23. Ley 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'us de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia. BOE
 24. Reial Decret Legislatiu 1/11 d'1 de Juliol pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Auditories de Comptes. BOE
 25. Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum. BOE
 26. Reial  Decret 775/11 de 3 de juny pel qual s'aprova el reglament de la Llei 34/2006 de 30 d' Octubre d' accés a les professions d'Advocat i Procurador del Tribunals. BOE
 27. Llei Orgànica 5/2011, de 20 de maig, complementària de la Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge i de regulació de l'arbitratge institucional en l'Administració General de l'Estat per a la modificació de la Llei Orgànica 6/1985, de Juliol, del Poder Judicial. Llei
 28. Llei 11/2011, de 20 de maig, de reforma de la Llei 60/2003, de 23 de diciembre d'Arbitratge i de regulación d'arbitratge institucional en l'Administració General de l'Estat. Llei
 29.  Llei 5/2011, d'1 d'abril de la Generalitat, de relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen.   Llei
 30. BOE, de data 25 de març de 2011, Llei 4/2011, de 24 de març, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, per a facilitar l'aplicació a Espanya dels processos europeus monitori i d'escassa quantia.   BOE

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia