Zona privada

Noticies

Novetats Legislatives

Novetats Legislatives d'interés per a la professió. Any 2018
  1. Llei Orgànica 4/2018, de 28 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial. TEXT
  2. Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de vivienda y alquiler, TEXT
  3. Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. TEXT
  4. Llei 5/2018, d'11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en relació a l'ocupació il·legal de vivendes. TEXT
  5. Llei 4/2018, d'11 de juny, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. TEXT
  6. Llei 3/2018, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea, per a regular l'Orde Europea d'Investigació. TEXT
  7. Avantprojecte de Llei de reforma de les condicions d'accés i exercici de les professions d'advocat i procurador dels tribunals. TEXT

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia