Zona privada

Accés a la professió

Segons l'Estatut General de Procuradors són els que vàlidament incorporats a un Col·legi, s'encarreguen de la representació dels seus poderdants davant dels Jutjats i Tribunals de qualsevol orde jurisdiccional, complint les funcions que com a cooperadors de l'Administració de Justícia, els encomanen les Lleis.

El Procurador dels Tribunals és un professional liberal, independent i llicenciat en Dret.

El Procurador desenvolupa dos facetes, la pública, davant dels Òrgans jurisdiccionals i la privada, com a representant de la part a què es troba vinculat per un contracte de mandat.

La seua missió essencial se centra en la representació dels justiciables davant dels òrgans jurisdiccionals col·laborant en la funció pública d'administrar justícia, i participant de forma activa en els actes i diligències judicials que estos desenvolupen.

Els requisits que s'exigixen per a poder exercir la professió de Procurador dels Tribunals són els següents:

 • Llicenciatura o Grau en Dret.
 • Títol de Procurador expedit pel Ministeri de Justícia.
 • Col·legiació.
 • Jurament o promesa d'acatament a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic davant de l'Autoritat Judicial.
 • Estar donat d'alta en la Mutualitat dels Procuradors dels Tribunals o alternativament en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.

La professió de Procurador és incompatible amb l'exercici de la funció Judicial o Fiscal, Advocacia, Secretari de Jutjat, ocupació o funció en qualsevol òrgan jurisdiccional, amb l'exercici de la professió d'Agent de Negocis, Gestor Administratiu i Graduat Social.

Tots estos deures fan que el Procurador assumisca i controle les activitats processals i de comunicació que conduïsquen al bon fi del litigi.

 • Deure fonamental de defendre en dret els interessos dels seus representats i cooperar amb l'Administració de Justícia.
 • Representar obligatòriament els litigants que tinguen concedit el benefici de justícia gratuïta.
 • Seguir el juí mentres no haja cessat, transmetent a l'Advocat triat els documents i resolucions que li notifiquen els Jutjats i Tribunals o li foren traslladats.
 • Firmar escrits i notificacions de qualsevol classe i assistència a diligències i actes judicials.
 • Rendició de comptes al seu client dels pagaments efectuats per compte d'este
 • Guardar el secret professional
 • Minutar els seus servicis d'acord amb els Aranzels vigents en cada moment.
 • I primordialment, “fer el que requerisca la naturalesa o característiques del negoci, quan no tinga instruccions o no siguen suficients les emeses pel manador.”

Enllaços d'interés

Localització

Contacte

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20


Enviant un correu a:
administracion@icpv.com

Informació / Consulta torn d'ofic

Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com

© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia